Privacybeleid

Sluit u aan bij de besten!

I.
De website

Dit privacybeleid heeft betrekking op de website ekoprodur.com.

II.

Beheerder van persoonsgegevens

De beheerder van persoonsgegevens is PCC Prodex Sp.

z o.o. met maatschappelijke zetel in

Sienkiewicza str. 4, 56-120 Brzeg Dolny, ingeschreven in het ondernemersregister van het Nationaal Gerechtsregister bij de Arrondissementsrechtbank voor Wrocław, 9e handelsafdeling van het Nationaal Gerechtsregister, onder KRS-nummer 0000024928, met een aandelenkapitaal van 50.000 PLN, NIP 522-18-03-295, REGON 012290187.

Voor informatie met betrekking tot persoonsgegevens kunt u per e-mail contact met ons opnemen: odo.prodex@pcc.eu

De beheerder verklaart dat hij bijzondere zorg zal besteden aan de bescherming van de belangen van de betrokkenen, en er met name voor zal zorgen dat:

 1. zij Persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier verwerken;
 2. zij Persoonsgegevens verzamelen voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en de gegevens niet verder verwerken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;
 3. de Persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
 4. de Persoonsgegevens correct zijn en zo nodig worden bijgewerkt;
 5. zij Persoonsgegevens opslaan op zodanige wijze op dat identificatie van de betrokkene niet langer mogelijk is dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 6. zij Persoonsgegevens verwerken op een wijze die een passende beveiliging waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met gebruikmaking van passende technische of organisatorische middelen

III.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens kunnen door de Beheerder worden verwerkt voor onder meer de volgende doeleinden:

 1. communicatie en het beantwoorden van berichten.

  De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het legitieme belang van de beheerder van gegevens of een derde partij, bijvoorbeeld contact met u, onze marketingdoeleinden of die van onze partner, waaronder die van PCC Groep.
 2. sluiting en uitvoering van een service- of verkoopovereenkomst – de grondslag voor de verwerking is de noodzaak van gegevensverstrekking om een overeenkomst te sluiten;
 3. direct marketing van de producten en services van de Beheerder en entiteiten van de PCC Groep – totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens voor dit doel of uw toestemming intrekt – is de grondslag voor de verwerking het nastreven van de legitieme belangen van de Beheerder of een derde partij of toestemming;
 4. het nakomen van de wettelijke verplichtingen van de Beheerder (bv. fiscaliteit, boekhoudkunde, verplichtingen inzake de behandeling van klachten) – voor de duur van deze verplichtingen of voor de periode die nodig is om de naleving van deze verplichtingen aan te tonen aan de autoriteiten met controlebevoegdheden ter zake – de grondslag voor de verwerking is de wettelijke verplichting van beheerder;
 5. het instellen, verdedigen en nastreven van vorderingen – gedurende de periode waarna de vorderingen (bijvoorbeeld vorderingen die voortvloeien uit contracten) aflopen of voor de duur van eventuele procedures – de grondslag voor de verwerking is het legitieme belang of een wettelijke verplichting van de beheerder.

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren of om te antwoorden op een vraag of voor correspondentie.

Indien de verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is verricht voordat deze werd ingetrokken.

IV.

Ontvangers van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt voor zover dit bij wet is toegestaan, voor het doel en voor zover dit nodig is voor onder andere,

  de goede uitvoering van een verkoopovereenkomst of een serviceverleningsovereenkomst.
 2. De Beheerder kan de verwerking van persoonsgegevens aan derden toevertrouwen met het oog op de uitvoering van activiteiten in verband met de bedrijfsvoering, alsmede met het oog op het nastreven van vorderingen of de bescherming tegen vorderingen in verband met het gebruik van services of producten.

  Deze partijen kunnen zijn:
 1. externe adviesbureaus (waaronder juridische, audit-, belasting-, marketing- en boekhoudbedrijven);
 2. externe IT-specialisten;
 3. entiteiten die de Beheerder bijstaan bij de behandeling van correspondentie;
 4. koeriers – in geval van correspondentie of bezorging door een koerier;
 5. exploitanten van internetbetalingen of banken – in het geval van financiële afrekeningen;
 6. entiteiten die met de Beheerder samenwerken in het kader van verkoopservices;
 7. en andere entiteiten van de PCC Groep die sommige van de bovengenoemde services voor de Beheerder verrichten.

V. Rechten van de betrokkenen

In elk geval heeft de betrokkene het recht om:

 1. toegang te verkrijgen tot Persoonsgegevens (inclusief bijvoorbeeld het ontvangen van informatie over welke Persoonsgegevens worden verwerkt),
 2. te verzoeken om rectificatie en beperking van de verwerking van Persoonsgegevens (bijv. als deze onjuist zijn);
 3. Persoonsgegevens te verwijderen (bijvoorbeeld in geval van onrechtmatige verwerking);
 4. de Persoonsgegevens over te dragen die aan de beheerder zijn verstrekt en die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, en de verwerking is gebaseerd op toestemming of op basis van een overeenkomst, bijvoorbeeld aan een andere beheerder;
 5. bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens op basis van de noodzaak voor doeleinden die voortvloeien uit legitieme belangen die worden nagestreefd door de beheerder of een derde, waaronder met name verwerking voor marketingdoeleinden;
 6. een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

VI.

Cookies

De Beheerder maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden), die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruikers om gegevens te verkrijgen over hoe de gebruikers de Website gebruiken.

Cookies maken het mogelijk om:

 1. De sessies van gebruikers te behouden na inloggen, zodat de gebruiker niet op elke subpagina van de website apart hoeft in te loggen;
 2. de inhoud van de Website aan te passen aan de behoeften en interesses van de Gebruikers;
 3. statistieken over websiteverkeer te verzamelen;
 4. online enquêtes te maken en ze te beveiligen tegen meerdere stemmen van dezelfde persoon.

Informatie verkregen via cookies omvat

de naam van de internetprovider, de IP-adressen van gebruikers, het land van herkomst waar gebruikers verbinding maken met de website.

De Website gebruikt twee belangrijke soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies.

Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat deze uitlogt, de website verlaat of de software (de webbrowser) uitschakelt.

Persistente cookies worden op het eindapparaat van de Gebruiker opgeslagen gedurende de in de cookieparameters gespecificeerde tijd of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd.

In veel gevallen staat de software die wordt gebruikt om op het internet te surfen (de webbrowser) toe dat cookies standaard op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

De Gebruiker kan te allen tijde de op zijn eindapparaat opgeslagen cookies verwijderen of ze blokkeren in de browserinstellingen (ook in zijn mobiele telefoon of elk ander apparaat dat toegang biedt tot het internet).

Ga voor meer informatie over cookies naar de rubriek ‘Help’ in het browsermenu.

De Beheerder wijst erop dat beperkingen op het gebruik van cookies gevolgen kunnen hebben voor sommige functies van de website.

De Beheerder gebruikt de volgende Google-services op zijn website:

1. Google Analytics – een service waarmee gegevens kunnen worden verzameld voor het analyseren van statistieken over websiteverkeer.

Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking in Google Analytics vindt u op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
De Gebruiker kan voorkomen dat zijn gegevens worden verzameld door een browser add-on te installeren die de overdracht van gegevens aan Google Analytics blokkeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

2. Google reCAPTCHA – een service om aan de hand van het gedrag van de Gebruiker te controleren of de op de website ingevoerde gegevens (bijv. in een formulier) door een mens of een machine zijn ingevoerd.

De analyse wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd wanneer de Gebruiker de website opent, zonder dat hij daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Bij de analyse houdt het mechanisme rekening met verschillende soorten informatie (bv. IP-adres, muisbeweging, doorgebrachte tijd op de website), en de verzamelde gegevens worden naar Google gestuurd.

Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA naar: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html.

Ga voor meer informatie over Google’s privacy en gegevensverzameling naar: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

VII.

Wijzigingen in het privacybeleid

De Beheerder kan dit Privacybeleid wijzigen door een nieuwe versie op de Website te publiceren.

Deze versie van het Privacybeleid is van kracht vanaf 25.02.2022.